Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau - "politika") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi UAB „MRG Group“ (toliau - "Pardavėjas") tvarko interneto parduotuvėje silkelis.lt (toliau - e-parduotuvė) Pirkėjų asmens duomenis.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau - "politika") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi UAB „MRG Group“ (toliau - "Pardavėjas") tvarko interneto parduotuvėje sileklis.lt (toliau - e-parduotuvė) Pirkėjų asmens duomenis.
1.2. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
1.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Pirkėjas yra jaunesnis nei 18 metų, Pirkėjas gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės

2.1. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybe naudotis e-parduotuve.
2.2. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
  1. apdorotų Pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus;
  2. išspęstų problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  3. įvykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų
2.4. Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, t.y. duomenis susijusius su Pirkėjo įsigytomis prekėmis, Pardavėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės. Pardavėjas pasilieka teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik 2.2 punkto tikslams pasiekti.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Pirkėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Pirkėjas turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
4.2. Pardavėjas turi turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Pirkėją, kad galėtų efektyviai įvykdyti Pirkėjo reikalavimus.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu silko.skareles@gmail.com. arba paštu V. Pietario 8-54, Vilnius.

5.2. Atsakymą Pardavėjas pateikia tokia forma, kuria gavo pranešimą ar pretenziją.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1. Pirkėjas, patvirtindamas registracijos duomenis sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas savo noru pateikia registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas

7.1. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdamas e-parduotuvėje.
7.2. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė.
8.2. Visi nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.